Data aktualizacji: 2018-03-22

Ochrona powietrza

 
Zadania zrealizowane
 • W roku 2015 W Elektrowni Pątnów I zakończono modernizację bloków 1 i 2 mającą na celu osiągnięcie lepszych parametrów technicznych spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT). W celu spełniania wymagań dotrzymywania standardów emisyjnych kotły wyposażono w instalację redukcji NOx, wymieniono palniki węglowe kotłów na niskoemisyjne oraz wprowadzono do stosowania jako paliwo rozpałkowe olej opałowy lekki. Modernizacji poddane zostały także elektrofiltry bloków nr 1 i 2 wraz przynależnymi im urządzeniami i instalacjami oraz kanałami dolotowymi i wylotowymi spalin. Modernizacja elektrofiltrów zapewni osiągnięcie stężenia pyłu w spalinach ≤ 100 mg/mu3

 • Modernizacja wszystkich elektrofiltrów w elektrowniach Pątnów i Adamów.

 • Zabudowa instalacji do ograniczenia emisji NOx metodami pierwotnymi w elektrowniach Pątnów i Adamów, budowa instalacji obniżającej emisję NOx na kotle K5 w Elektrowni Pątnów wraz z systemami pomiarowymi na poszczególnych blokach.

 • Zainstalowanie dwóch automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza w rejonie oddziaływania elektrowni.

 • Systemy kontroli emisji spalin na kominach w elektrowniach ZE PAK S.A.

 • Budowa kotła dedykowanego do spalania biomasy wraz z placem do jej składowania w Elektrowni Konin.

 • Instalacja odsiarczania spalin dla kotłów 111 i 112 w Elektrowni Konin oraz bloków 1 – 6 w Elektrowni Pątnów I.

 

Defaultowe zdjecieInstalacja Odsiarczania
Spalin z lotu ptaka

 

 

Instalacja Odsiarczania Spalin

 • Bardzo uciążliwym produktem w procesie spalania węgla brunatnego są spaliny, zawierające głównie znaczne ilości siarki - związki szczególnie szkodliwe dla środowiska naturalnego i istot żywych. Sposobem redukowania tych związków w spalinach jest ich odsiarczanie.
 • Proces technologiczny instalacji mokrego odsiarczania spalin polega na kierowaniu gorących spalin, opuszczających elektrofiltry, do absorbera, gdzie wchodzą w kontakt z mleczkiem wapiennym
 • W wyniku szeregu reakcji chemicznych następuje związanie zanieczyszczeń (przede wszystkim SO2) i powstaje gips syntetyczny.
 • Odsiarczone spaliny, po opuszczeniu strefy absorbera, przechodzą jeszcze przez dwa poziomy eliminatora mgły, w których usunięte zostają ze spalin porwane kropelki zawiesiny sorbenta. W końcowej fazie oczyszczone spaliny, po przejściu przez komorę podgrzewu, odprowadzane są kominem, który jest integralną częścią instalacji. Cały proces technologiczny jest w wysokim stopniu zautomatyzowany.
 • W wyniku pracy IOS spaliny oczyszczane są w ok. 96 %, z komina wydobywa się ekologicznie czysta para wodna bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Taką właśnie wysoko efektywną, powszechnie stosowaną w energetyce światowej metodę wprowadzono w istniejących instalacjach odsiarczania spalin wybudowanych w ZE PAK S.A

Defaultowe zdjecieSchemat Instalacji
Odsiarczania Spalin   

Defaultowe zdjecie

Wykres I

Wykres emisji SO2
   

Defaultowe zdjecie

Wykres II

Wykres emisji pyłu
   

Defaultowe zdjecie

Wykres III

Wykres emisji NO2
Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •